initiatief onsdorp

toelichting
kerngebieden

chuttersnap-800664-unsplash

"Dromen over een multifunctioneel terrein voor evenementen en sportclubs"

jurriaan-snikkers-99062-unsplash
kerngebied 01

RUIMTE VOOR NATUUR
EN CULTUUR

In het kader van durf te dromen over een plek voor ONS is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in de toekomst een multifunctioneel terrein voor evenementen en sportclubs in Julianadorp te realiseren, waarbij gekeken is of de meerwaarde voor het behoud en de uitbreiding van het groen geïntegreerde kunnen worden als geheel

Huidige situatie
Bij verschillende gelegenheden, zoals een handtekeningenactie en enquête BVJ “Julianaparkinitiatief”, hebben de inwoners van Julianadorp zich uitgesproken voor een groene woonomgeving in de vorm van een park. 

In de dorpskern en in de meeste wijken van Julianadorp is er evenwel weinig ruimte voor uitbreiding van natuur in de directe woonomgeving, mede als gevolg van toenemende autogebruik (i.v.m. slechte bereikbaarheid), waardoor steeds meer ruimte ingenomen wordt door parkeren. Zo zijn de afgelopen twee jaar ruim 100 bomen om gekapt (woningbouw, ziekte, gevaar voor omgeving, schade aan de wegen (door wortelopdruk), maar heeft er onvoldoende herplanting plaatsgevonden. Een alternatief voor de vermindering van groen in de buurt(en) is niet geboden. Ook in de laatst gebouwde wijk Willem Alexander hof is geen visie over groen verschenen en is het resultaat: nauwelijks ruimte voor groen en verstening van tuinen.

 

 

Toekomstige situatie
Met het initiatief van ONS in een park kan er invulling worden gegeven aan de visie van de overheid en de uitkomsten van onderzoeken* maar ook de verschraling van het groen kan hiermee worden gecompenseerd. Een goede ondergrondse waterberging, welke steeds belangrijker wordt in verband met de klimaatverandering en het terugdringen van verzilting, kan in dit plan worden opgenomen en bovengrondse waterberging is ideaal voor recreatieve doeleinden (bijvoorbeeld aansluiting van de kanoroute), maar geeft ook ruimte voor natuurlijke oevers ter verbetering van flora en fauna.

Een ander punt is dat groen een aantrekkelijke ruimte kan bieden voor spelen en sporten. Meer bewegen draagt bij aan een betere gezondheid. In de gezondheidszorg komt steeds meer nadruk op preventie van ziekte (zie het Nationale Preventieakkoord opgenomen in het regeerakkoord van Rutte III). Een mooie groene omgeving draagt hieraan bij. Dit plan geeft ruimte voor culturele behoeften, zoals bijvoorbeeld openluchtconcerten, optredens, en manifestaties. De culturele aspecten welke historisch gezien Julianadorpers met elkaar verbinden kunnen hier worden ontplooid.

jason-leung-1057008-unsplash

"Een gebied waar bewoners elkaar vinden draagt bij aan verbondenheid, saamhorigheid en een goede gezondheid."

kerngebied 02

RUIMTE VOOR
SPORT, ONTSPANNING EN BEWEGING

Sporten, bewegen en ontspannen zijn gezond en dragen bij aan een fysiek en geestelijk welzijn voor jong en oud. Daarom voor een gemeente, in samenwerking met verenigingen, een extra reden om sport en beweging te stimuleren en ontspanning te faciliteren voor alle bevolkingsgroepen. De uitdaging voor sport, beweging en ontspanning is om het beleid meer te laten zijn dan uitsluitend sportaccommodatie-beleid.

Bij sport en bewegen komt meer kijken dan alleen de accommodaties en voorzieningen. Het gaat ook om de ver- bindende factor en sociale betrokkenheid in de samenleving. Door met anderen te sporten, te bewegen of te ontspannen wordt de sociale betrokkenheid en saamhorigheid in het dorp vergroot en wordt bijgedragen aan het collectieve belang. Gedacht kan worden aan het verminderen van eenzaamheid, het sociale netwerk of actief burgerschap.

Hiermee is sporten, bewegen en ontspannen een middel om bij te dragen aan de leefbaarheid in de gemeenschap. Faciliteren, stimuleren en regisseren van de sportbeoefening met oog op een fysieke en sociale gezonde samenleving staat daarmee centraal. Het mogelijk maken en bevorderen van vormen van ontspanning, natuur en sport in de naaste en goed bereikbare omgeving tegen een redelijk betaalbare prijs en voor iedere bewoner van Julianadorp past in een ambitieuze doelstelling van de gemeente. Dat deze duurzaam en tegelijkertijd ook toekomstbestendig moeten worden ingericht spreekt voor zich. 

Vanuit de huidige situatie is er onvoldoende perspectief voor verenigingen om duurzaam te kunnen blijven bestaan of te kunnen groeien. Uitbreiding met velden, accommodatie, binnensporten of parkeerruimte is op veel locaties niet mogelijk. Ontwikkelingen op het gebied van sport, beweging en ontspanning laten ONS, samen met stichtingen, verenigingen, gemeente en andere deelnemende partijen nadenken over een multifunctioneel gebruik van gebieden, ruimtes en velden. Een goede aansluiting  bij de wensen van de (sport)clubs kan verweven zijn met het sociaal domein en zo een meerwaarde hebben.

Ook de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo), waarin één van de doelstelling is dat mensen langer vitaal blijven en minder snel een beroep doen op de zorg, kan een stimulans zijn om de Ontspanning, Natuur en Sport te ontwikkelen voor een breed publiek van jong tot oud. Maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners van Julianadorp is immers van grote waarde. Daarvoor moet de openbare ruimte dan wel aantrekkelijk worden ingericht.

kerngebied 03

RUIMTE VOOR ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

“Een dorp(gebied) waar bewoners elkaar vinden in ontspanning en recreatie, sport en beweging, activiteiten en evenementen, draagt bij aan verbondenheid, saamhorigheid, goede gezondheid en afleiding. Dat zijn de belangrijke waarden die behoren in een gezonde omgevingskwaliteit.”

Activiteiten en evenementen zijn vanaf het ontstaan van Julianadorp onlosmakelijk met de inwoners verbonden. In vroegere tijden kenmerkten deze zich door een jaarlijkse paardenmarkt, een optocht en volksfeesten. De traditie van deze activiteiten en evenementen zien we nu nog steeds terug met het Julianadorper Power Festival, de dorper kermis en Julianapop.

 

 

Het organiseren van activiteiten zit de dorpers in de genen en de saamhorigheid en bereidwilligheid om belangeloos hieraan mee te werken is onvoorstelbaar groot. Al reeds op jonge leeftijd komen kinderen door deelname in contact met de activiteiten en evenementen en spelenderwijs wordt het plezier en de vreugde die zij eraan beleven een onderdeel van hun leven. Nog steeds draaien alle evenementen op de tomeloze inzet van vele vrijwilligers waarbij de lokale ondernemers, waar nodig, geheel belangeloos materialen ter beschikking stellen.

chuttersnap-706194-unsplash
chuttersnap-387761-unsplash
02

De urgentie voor een evenemententerrein is gerechtvaardigd, gezien de historie en de eisen aan de evenementen van vandaag de dag. De evenementen verdienen een permanente en duurzame plek. Een multifunctioneel terrein in een parkachtige omgeving waarbij logistieke voorwaarden en de nodige accommodatie volledig in het terrein op gaan. Door het multifunctionele karakter kunnen ook andere activiteiten hier worden georganiseerd. Door de open toegankelijkheid van het terrein is het publieke gebruik op alle dagen mogelijk voor diverse activiteiten van gezond vermaak voor de jeugd tot afleiding voor de ouderen.

"Het organiseren van evenementen zit de dorpers in de genen..."

jason-leung-1057008-unsplash

"Een centrale plek waar jong en oud elkaar ontmoet, beweegt en ontspant in een groene omgeving"

kerngebied 04

RUIMTE VOOR EEN DUURZAAM EN TOEKOMST- BESTENDIG LEVEN

Met de uitbreiding van ONS dorp mogen de moderne basisvoorwaarden als duurzaamheid en toekomstbestendig niet ontbreken. Energieneutraal bouwen is duurzaam. Multifunctionele gebouwen kunnen daarbij voorzien worden van zonne- en aardwarmte met wellicht windenergie.

Door de optimale klimatologische omstandigheden met regelmatig wind en een zeer hoog aantal zonne-uren in Julianadorp zou daar met de nieuwste technologische mogelijkheden een hoog renderend energiepark kunnen ontstaan. Met een groene omgeving die CO2 afvangt, geluidswerend werkt en vitaliteit en activiteiten stimuleert worden meerdere aspecten met elkaar verweven en wordt meerwaarde gecreëerd.

Natuur hoort thuis in een duurzame en toekomstbestendige omgeving. De polder, kust en dorpsnatuur inclusief een duurzaam beheer van waterstromen en het op peil houden van een betrouwbaar waterniveau in het polderlandschap, zorgt voor een gezonde en duurzame leef- en
werkomgeving met veel biodiversiteit. Polder- en kustnatuur vermengd met dorpsnatuur geeft een veelzijdige biodiversiteit.

Een goed beheer van water is een vereiste voor een gezond leefklimaat in een polderlandschap. Waterberging is nodig, zowel boven als onder de grond om in tijden van overvloed het water te kunnen opslaan en in tijden van droogte het water uit ondergrondse wateropslag voor de agrarische omgeving en natuur te kunnen vrijgeven. Door alle duurzaamheidsaspecten goed te inventariseren en in de uitbreiding te integreren wordt aan de basisvoorwaarden voor een duurzaam en toekomstbestendig leven invulling gegeven.

kerngebied 05

RUIMTE VOOR ZORG, MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN EN ONDERNEMERS

Hoe verbinden we mensen met elkaar? Naast ruimte en aandacht voor recreatie en ontspanning zien wij in het plan ook ruimte voor de invulling van zorg, maatschappelijke diensten en ondernemers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Buiten Schoolse Opvang, jongerenwerk, een fysiotherapiepraktijk, een huisarts of tandartspraktijk of een sportschool. Overheidstaken kunnen via ONS plan ook worden vorm gegeven: een lokaal ondersteuningspunt kan als een frontoffice dienen voor burgerzaken en de lokale brandweer, politie of jeugdzorg zouden hier een centrale functie kunnen innemen.

Door invulling met zorg, maatschappelijke diensten en ondernemers ontstaat er tevens een veilige omgeving waar een natuurlijk sociaal toezicht is en zo kan ook een inkomstenstroom gegenereerd worden voor de verenigingen in de vorm van huur vanuit de (commerciële) partijen die gebruik maken van de aanwezige verenigingsaccommodaties. Startend en reeds bestaand ondernemerschap kan hierbij worden gestimuleerd met aantrekkelijke ruimtes en faciliteiten. Die ook geschikt kunnen zijn om op afstand te werken. Hierdoor zijn werkende inwoners niet altijd genoodzaakt naar kantoren in de randstad te reizen. Scholen en jeugd kunnen in deze omgeving in contact komen met maatschappelijke diensten, ondernemerschap en ook het verenigingsleven waarmee geleerd wordt vrijwilligerswerk op te pakken of een toekomst op te bouwen in de zorg of het bedrijfsleven. Zowel onder ouderen als jongeren wordt steeds vaker vereenzaming geconstateerd. Op het terrein van ONS staat ontmoeten en verbinden centraal, niet alleen tussen leden van aanwezige verenigingen, bezoekers van evenementen, recreanten maar juist voor alle inwoners.

ONS DORP

samenvatting

ONS Julianadorp draagt bij aan een breed perspectief, waar maatschappelijke diensten en ondernemerschap bijdragen aan een dynamische omgeving. Duurzaamheid in aanleg, bouw en ondernemerschap staat garant voor een toekomstbestendige locatie en multifunctionele plek van ONS. Het geeft huidige en toekomstige generaties van Julianadorp een prachtige omgeving waar saamhorigheid, verbondenheid en vermaak vitaliteit en gezondheid bevorderen.

In veel gemeenten is een multifunctioneel terrein reeds werkelijkheid, waarbij sportclubs, jongerenwerk, sporthal en evenemententerrein bij elkaar zijn gesitueerd. Een bundeling van krachten en toezicht worden versterkt. Vrijwilligers van de verschillende partijen kunnen elders op de locatie desgevraagd bijspringen, terwijl partijen onderling ervaring en kennis delen en uitwisselen.

DE MEERWAARDE VAN EEN PLEK VOOR ONS:

  • SOCIALE FACTOREN, door het samenbrengen van de kerngebieden wordt sociale samenhang en collectiviteit tussen alle inwoners versterkt. Mensen voelen zich verbonden en zijn daarmee sociaal en vitaal sterk.
  • ECOLOGISCHE FACTOREN, een gevarieerd landschap in een parkachtige omgeving waar de lokale biodiversiteit gestimuleerd wordt. Waar een duurzaam waterbeheer zorg draagt voor ecologische en recreatieve aspecten en een betrouwbaar waterniveau voor de leefomgeving.
  • ECONOMISCHE FACTOREN, een multifunctioneel terrein waar het gezamenlijk optimaal benutten van de aanwezige faciliteiten centraal staat. Door een combinatie van ondernemerschap, verenigingsleven en maatschappelijke diensten wordt inwoners betrokken als vrijwilliger of wordt voorzien in werkgelegenheid.
  • GEZONDHEIDSFACTOREN, een plek van ONS voorziet de inwoners van Julianadorp van een plek van ontspanning en inspanning in een groene omgeving waarmee vitaliteit en gezondheid bevorderd en gestimuleerd wordt. Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid van de inwoners geeft minder kosten aan zorg en draagt bij aan de veiligheid in een duurzame leefomgeving.

VERWACHTING VAN DE GEMEENTE EN ANDERE PARTIJEN
ONS dorp onderzoekt samen met de gemeente Den Helder en andere partijen de mogelijkheden voor een plek van ONS en de haalbaarheid ervan, zodat met een goede tijdsplanning alle facetten zoveel en compleet mogelijk gerealiseerd kunnen worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is ook de inwisselbaarheid van de huidige terreinen. Hierbij zal een korte termijnplan moeten worden ontwikkeld voor de deelnemende verenigingen of evenementen met een duidelijke urgentie en een plan voor de lange termijn.

DE SAAMHORIGHEID IN JULIANADORP IS GROOT en de deelnemende partijen ambiëren een centrale plek voor ONS centraal.